Next Post

Bản cáo bạch là gì?

CN Th10 10 , 2021
Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành.

Chuyên mục